Pagkilala sa Diyos

Banghay Aralin Sa “Character Education” 

I.  Layunin:

A.    Naipapakita ang mga paraan ng pagkilala sa Diyos.

B.     Tinatanggap na ang pook-dalanginan at tahanan ng Diyos ay banal na lugar.

       Iginagalang ang iba-ibang pook-dalanginan.

II.  Paksang Aralin:

“Sa Pook Dalanginan”     

    Uliran 2,  pahina 97                  

 Kagamitan: tsart ng kwento, mga larawan ng pook sambahan ng bawat relihiyon.  

 III.   Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.  Paghahawan ng Balakid

Linangin sa pamamagitan ng mga larawan at paliwanag ang sumusunod na salita.

                  Pook-dalanginan            sumamba                    

                 Simple                           pag-ingatan

                 Pook-sambahan               angkop

                Ministro                           ritwal

                Lumalahok                      panalangin

                Iwasan                           paglalaro

               Dinadakila                      banal

                Misa                            sekta

          2.     Gawaing Pangkalinisan

                       Pagbisita sa mga kuko ng mga bata.         

B.         Panlinang na Gawain

           1.     Pagganyak                 

                  Magpakita ng iba-ibang uri ng pook sambahan o  dalanginan tulad ng sambahan o dalanginan ng iba-ibang sekta.

a.  Simbahang Katoliko

b.  Simbahang Protestante

c.       Moske

d.      Kapilya ng Iglesia ni Kristo

e.       Kapilya ng Mormons

Itanong:

Anu-anong pook dalanginan ang inyong nakita sa mga larawan?

Saan sa mga nakikita ninyong pook sambahan kayo pumupunta?

Kailan kayo pumupunta sa inyong pook sambahan?

2.     Paglalahad

Ilahad ang sumusunod na talata tungkol sa mga pook sambahan.          

  Ang mga pook na ito ay pinupuntahan nating mga tao kapag nais nating magpasalamat sa mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Dito rin tayo nagpupunta kung may nais tayong hilingin sa Diyos. Iba-iba ang tawag ng mga tao rito. Simbahan ang  tawag dito ng mga Katoliko. Nagsisimba sila rito lalo na kung araw ng Linggo. Linggo ang araw ng kanilang pagsisimba.   

       Moske naman ang tawag dito ng mga Muslim. Sumasamba sila rito sa araw ng kanilang pagsamba. Masjid naman ang ibang tawag sa pook ng sambahang ito ng mga Muslim.

      May mga pook sambahan din ang iba pang pangkat ng mga tao. Ang mga taong nabibilang sa pangkat ng Iglesia ni Kristo ay may kapilya. Magaganda at malalaki ang karamihan sa kanilang mga kapilya.           

     Kapilya rin ang tawag sa mga pook sambahan ng mga Protestante. May iba-ibang uri ng kapilya ang mga Protestante. May malalaki at mayroon ding maliliit. Iba-iba rin ang araw ng kanilang pagsamba. May sumasamba kung araw ng Sabado, mayroon ding sumasamba kung araw ng Linggo at Martes.

3.  Pagtatalakayan

           Ilan sa inyo ang pumupunta o dumadalaw sa mga pook na ito?  (hawakan ang larawan ng isang pook sambahan)

Anong araw kayo sumasamba/nagsisimba?

Ano ang tawag sa namumuno sa inyong sambahan/simbahan.

Anu-ano ang ibat ibang uri ng pook dalanginan ang ating pinag-aralan?

Ano ang dapat nating gawin sa pook-sambahan?

Dapat ba nating igalang an gating pook-sambahan? Bakit?

4.     Pagsasanay

Ngayon ay sabay-sabay nating basahin ang
tula. Handa na ba kayo?

(Buksan ang aklat sa pahina 97 ng Batayang Aklat, Uliran 2).

Sagutin ang sumusunod na tanong:

             Tungkol saan ang tulang inyong binasa?         

   Ano ang ibig ipabatid ng tulang inyong binasa?

C.  Pangwakas ng Gawain

1.     Paglalahat

Anu-ano ang mga bagay na dapat gawin sa pook-sambahan?

Paano natin maipapakita ang paggalang sa mga pook-sambahan?

2.     Paglalapat

          Pumili ng mga piling mag-aaral na  magpapakita ng isang dula-dulaan kung  paano maipapakita ang paggalang sa pook-sambahan.    

                IV.  Pagtataya     

  Panuto:  Lagyan ng tsek ang blangko sa unahan ng bilang kung tama ang pangungusap. Lagyan ng ekis ang blangko sa unahan ng bilang kung
mali ang pangungusap.

1. Bawat sekta ay may sariling pook sambahan/simbahan.

2. Maaaring paglaruin ang mga bata sa loob ng pook-sambahan/simbahan.

3. Magbaon ng pagkain sa loob ng pook sambahan/simbahan upang hindi maguton.

4. Sumabay sa pagdarasal ng mga tao sa loob ng pook-sambahan/simbahan.

5. Igalang ang lahat ng pook-dalanginan sapagkat tahanan ito ng Diyos.

V.  Takdang –Aralin

                      Magdala ang mga awitin na inaawit sa pook-simbahan.Pag- aralan ang awitin at pagdating sa klase ay inyong aawitin kasama ng ilan ninyong kamag-aral na nakakaalam ng awitin.                       

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: