Wastong Gamit ng Palikuran

I.  Layunin:

Napapanatiling malinis at maayos ang palikuran.

Nagagamit ng wasto ang palikuran.

II.  Paksang-Aralin:

Wastong Gamit ng Palikuran

Batayang Pagpapahalaga:  Kalusugan

Kaugnay na Pagpapahalaga:  Kalinisan

Sanggunian:  Uliran 2, pahina 7-8

Kagamitan: Larawan ng isang malinis at maayos na palikuran,

larawan ng isang batang naglilinis ng palikuran.

III.  Pamamaraan:

A.  Panlinang na Gawain

1. Gawaing Pangkalinisan

Pagbisita sa kuko ng mga bata.

2.  Pagbabalik-aral

Anu-ano ang mga bagay na ginagawa ninyo upang maging malinis ang inyong tahanan?

B.  Panlinang na Gawain

1.  Pagganyak

Tula:  "Ang Palikuran"

Tingnan ang Text: Uliran 2, pahina 7.

Itanong:

Tungkol saan ang tula?

2.  Paglalahad

a.  Pagpapakita ng larawan sa wastong paggamit ng palikuran.

b.  Ipabasa muli ang tula tungkol sa palikuran.

3.  Pagtatalakayan

Anu-anong paraan ang nararapat gawin upang mapanatiling malinis at maayos ang palikuran?

Paano ang wastong paggamit ng palikuran?

Bakit kailangang mapanatiling malinis at maayos ang palikuran?

Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng palikuran?

Ano ang maaaring mangyari kung marumi ang inyong palikuran?

Anong sakit ang maaaring makuha kung marumi ang inyong palikuran?

4.  Pagsasanay

Isulat sa bilang ang mga bagay na ginagawa ninyo upang mapanatiling malinis at maayos ang inyong palikuran.

1.  ____________________________

2.  ____________________________

3.  ____________________________

4.  ____________________________

5.  ____________________________

C.  Pangwakas na Gawain

1.  Paglalahat

Anu-ano ang dapat tandaan upang maging malinis at maayos ang palikuran?

2.  Paglalapat

Sagutin ang tanong:

Paano ang wastong paggamit ng palikuran?

IV.  Pagtataya

Isulat ang Tama kung ang gawain ay tumutukoy sa wastong paggamit ng palikuran at Mali kung hindi.

____1.  Buhusan ang inidoro pagkatapos gamitin.

____2.  Itapak ang mga paa sa ibabaw ng inidoro.

____3.  Gumamit ng tsinelas kung gagamit ng palikuran.

____4.  Hugasan ang kamay pagkatapos gumamit ng palikuran.

____5.  Hayaang marumi ang sahig ng palikuran.

V.  Takdang Aralin

Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng kalinisan at kaayusan ng isang tahanan. Kulayan ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: