Paghahanda sa Pagtulog

April 21, 2006

Banghay Aralin sa Character Education II

I.  Layunin

A. Naisasagawa nang may kawilihan ang wastong gawaing pangkalusugan.

    Natututong linisin ang sarili bago matulod.

Pagpapahalaga:  Pagpapanatili ng kalinisan sa sarili.

II. Paksang-Aralin

Paglilinis ng Sarili Bago Matulog

Sanggunian:  Uliran 2, pahina 41-43.

Kagamitan: 

 Larawan ng mga batang naghahanda sa pagtulog, larawan ng batang nagsisipilyo ng ngipin, naglilinis ng katwan.

III. Pamamaraan

A.  Panimulang Gawain

1.  Gawaing Pangkalinisan

Pagsisipilyo ng ngipin ng mga bata.

2.  Balik-aral

  Paano ninyo inaalagaan ang mga tanim ninyong halaman sa bahay?

  Ano ang naibibigay ng mga halaman sa atin?

3.  Pagwawasto sa Takdang Aralin

B.  Panlinang ng Gawain

1.  Pagganyak

  Anong oras kayo natutulog?

  Ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga katawan bago kayo matulog?

  Bakit ninyo ito ginagawa?

  Bakit dapat maging malinis ang katawan bago matulog?

2.  Paglinang sa mga mahihirap na salita

leksiyon          kalinisan

inililigpit          naalikabukan

3.  Paglalahad

  Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng pakikinig sa isang kwento.

  Sabay-sabay nating basahin ang pamagat ng kwento. Pagkatapos ay makinig kayong mabuto sa babasahin kong kwento.

  Kwento:  "Paghahanda sa Pagtulog"

4.  Pagtatalakayan

  Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento?

  Ano ang ginagawa ng magkapatid bago maghanda sa pagtulog?

  Anu-anong paghahanda ang ginawa nina Rico at Lita bago sila matulog?

  Bakit kailangang linisin ang katawan bago matulog?

  Bakit kailangang magsipilyo ng ngipin?

  Paano kayo naghahanda sa pagtulog?

  Anu-ano ang mga paghahanda na ginagawa ninyo bago matulog?

  Bakit ninyo ito ginagawa?

  Ano ang kahalagahan ng pagiging malinis ng katawan bago matulog?

5.  Pagsasanay

  Isulat sa web ang mga paraan na ginagawa natin upang maging malinis bago matulog.

  Piliin ang inyong sago sa loob ng isang kwarto sa ibaba.

C.  Pangwakas na Gawain

1.  Paglalahat

  Anu-ano ang hakbang ng ginagawa natin upang maging malinis ang katawan bago matulog?

2.  Paglalapat

  Panuto:  Isulat ang mukhang nakangiti _______ kung ang pangungusap ay nagsasabi ng tamang gawi bago matulog at mukhang malungkot ______ kung hindi.

_______1. Maligo muna bago matulog.

_______2. Hayaang maging marumi ang paa bago matulog.

_______3. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain at bago matulog.

_______4. Magpalit ng malinis ng damit bago matulog.

_______5. Maglinis ng katawan bago matulog.

V.  Pagtataya

  Pumunta kayo sa isang internet shop at buksan ninyo ang website na ito…….www.prongo.com?quizstation….. at sagutin ang mga katanungan na inihanda ko para sa inyo. Ipapasa ninyo ito sa akin bukas.

VI.  Takdang Aralin

  Isulat sa inyong kuwaderno ang paraan na ginagawa ninyo upang maging malinis ang katawan bago matulog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

   

Advertisements

Makasaysayang Pook

April 19, 2006

Banghay Aralin sa Character Education II

I.  Layunin:

Naipakikita ang pagmamalaki sa magaganda at makasaysayang pook sa sariling pamayanan.

Pagpapahalaga:  Pagmamalaki sa mga kaibigan/ibang tao/dayuhan ang magaganda at makasaysayang pook sa sariling pamayanan.

II.  Paksang-Aralin

"Ipinagmamalaki Ko"

Kagamitan: 

  Mga larawan ng iba't ibang pook sa na makasaysayan sa pamayanan at sa bansa.

Bantayog ni Rizal sa Luneta

                       luneta

Fort Santiago                                                     intramuros.jpg     

Bulkang Taal sa Batangas                            

                    taal.jpg

Hagdan-hagdang Palayan sa Banawe       

                    banawe.jpg

Bantayog ni Bonifacio sa Balintawak

                     bonifacio shrine1.JPG                             

 

  Maikling tula para sa bawat pook na makasaysayan.

 Sanggunian:  Uliran 2, pahina 176.

III.  Pamamaraan

A.  Panimulang Gawain

  1.  Gawaing Pangkalinisan

  Pagbisita sa kuko ng mga bata.

  2.  Balik-aral

  Anu-ano ang mga gawaing nakaatang sa iyo tuwing araw ng Sabdo?

  Nagagampanan mo ba ito ng maayos?

  3.  Pagwawasto sa Takdang Aralin

B.  Panlinang na Gawain

  1.  Pagganyak

     Mayroon bang mga magagandang pook na malapit sa inyong pamayanan? Ano ito?

  Paano mo ipinagmamalaki ang mga magagandang pook sa inyong pamayanan?

  Dapat mo ba itong alagaan at ipagmalaki sa mga dayuhan? Bakit?

  2.  Paglalahad

  Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng iba't ibang magaganda at makasaysayang pook sa pamayanan at bansa.

  Narito ang mga larawan ng magaganda at makasaysayang pook sa bansa.

                                      

 mayon_small.jpg          banawe.jpg         intramuros.jpg

 

 luneta                             Aguinaldo.jpg       

   

                            taal.jpg

 

  Tingnan ninyo itong mabuti at pag-aralan.

  Pagkatapos na mailahad ang mga larawan ipabasa ang tula tungkol sa magaganda at makasaysayang pook sa bansa.

   Tula:  "Ipinagmamalaki Ko"

   3.  Pagtatalakayan

  Anu-ano ang mga magaganda at makasaysayang pook sa ating pamayanan/bansa?

  Anu-ano ang naibibigay ng mga magaganda at makasaysayang pook sa ating pamayanan/bansa.

  Paano mo maipagmamalaki ang mga magaganda at makasaysayang pook na ito?

  Kanino mo maaaring ipagmalaki ang magaganda at makasaysayang pook sa pamayanan/bansa?

    4.  Pagsasanay

    Magkaroon ng isang laro tungkol sa magaganda at makasaysayang pook sa bansa.

    Saan matatagpuan ang mga bagay na ito?

  1.  Bahay ni Aguinaldo

                         Aguinaldo.jpg                        

  2.  Fort Santiago

                          intramuros.jpg

  3.  Hagdan-hagdang Taniman ng mga Palay.

                          banawe.jpg                 

  4.  Bulkang Mayon

                         mayon_small.jpg

  5.  Luneta Park

                         luneta

Paraan ng paglalaro.

Ang mga tanong at sagot ay matatagpuan sa kahon. Ang isang bata ay kukuha ng isang strips ng cartolina sa loob ng kahon. Tatayo siya sa gitna, susunod ang isang bata at bubunot uli ng strips ng cartolina. Kapag ang nabunot ng dalawang bata ay magkatugma sasabihin nila ang tamang sagot sa kanilang kamag-aral. Magpapatuloy ang paglalaro hanggang sa mabuo ang lahat ng mga  tamang sagot.

C.  Pangwakas ng Gawain

  1.  Paglalahat

  Ang magaganda at makasaysayang pook sa ating pamayanan/bansa at dapat ng ipagmalaki sa lahat ng tao, dayuhan man sila o hindi.

  2.  Paglalapat

     Pumunta kayo sa isang internet shop at puntahan ninyo ang website na ito…..www.prongo.com/quizstation.

  Sagutan ninyo ang mga katanungan doon at ipasa ito sa akin bukas.

  Class key:  grade2xx

  Class key password:  57pupils

IV.  Pagtataya

Panuto:  Piliin ang titik ng tamang sagot.

  1.  Dito nakatira ang pangulo ng Pilipinas.

a.  Palasyo ng mga tao

b.  Palasyo ng Malakanyang

c.  Palasyo ng Hari

  2.  Dito ikinulong si Dr. Jose P. Rizal. Dito niya rin isinulat ang kaniyang "Huling Paalam"

a.  Port Bonifacio

b.  Port Santiago

c.  Port Del Pilar

  3.  Sa lalawigang ito matatagpuan ang Bulkang Mayon.

a.  Daet, Camarines Norte

b.  Legaspi, Albay

c.  Bulusan, Sorsogon

  4.  Ang Hagdan-hagdang Palayan ay ginawa ng mga _______.

a.  Ita

b.  Muslim

c.  Tagbanwa

  5.  Sa Bohol matatagpuan ang anyong lupa na ito.

a.  Talampas

b.  Bundok

c.  Chocolate Hills

 

V.  Takdang Aralin

Gumuhit ng isang maganda at makasaysayang pook sa ating bansa.

Isulat ang pangalan nito.

Sumulat ng isang maikling talata tungkol dito. Sabihin kung bakit ito ang napili mong iguhit.

Gawin ito sa isang malinis na bond paper. Kulayan ito ng maganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagpapalawak ng Kaalaman

April 19, 2006

 Banghay Aralin sa Character Education II

I. Layunin:

Nagsisikap na mapalawak ang kaalaman sa mga bagay sa kanyang kapaligiran.

Laging nagtatanong ng ano, bakit at paano tungkol sa mga bagay-bagay.

II.  Paksang-Aralin

"Magtanong Ka"

Kagamitan:  mga plaskard na kinasusulatan ng mga salitang ginagamit sa pagtatanong (ano, bakit, paano, sino, saan)

III.  Pamamaraan

A.  Panimulang Gawain

  1.  Gawaing Pangkalinisan

  2.  Balik-aral

  3.  Pagwawasto sa takdang-aralin

B.  Panlinang ng Gawain

  1.  Paghahawan ng Balakid

umunlad         kaalaman

tuklasin          katotohanan

kaisipan          impormasyon

  2.  Pagganyak

  Maraming mga bagay sa ating paligid na hindi na natin gaanong nauunawaan.

  Ano ang ginagawa mo kapag mayroon kang bagay ng hindi nauunawaan?

  Nararapat ba tayong magtanong kapag may mga bagay tayong hindi nalalaman o naiintindihan?

  Ang pagtatanong ay isang paraan ng pag-alam sa mga bagay na hindi natin nalalaman.

  Gumagamit tayo ng mga salitang maaaring gamitin sa pagtatanong.

  Alam niyo ba ito?

  3.  Paglalahad

  Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng isang tula.

  Basahin natin ang pamagat ng tula ng sabay-sabay.

  Tula:  "Magtanong Ka"

  Ako muna ang magbabasa ng buong tula. Makinig kayong mabuti. Alamin ninyo kung anu-anong mga salita ang maaaring gamitin sa pagtatanong.

  Handa na ba kayo?

(Babasahin ng guro ang buong tula).

  4.  Pagtatalakay

  Ano ang nararapat gawin kung nais mong umunlad ang iyong kaalaman at kaisipan?

  Anu-anong mga salita ang magagamit sa pagtatanong?

  Saan makukuha ang impormasyong kailangan ng isang tao?

  5.  Pagsasanay

  Basahin muli ang tula ng pangkatan.

  Pagkatapos ay banggitin ang mga salitang magagamit sa pagtatanong.

  Isulat ito sa pisara.

C.  Pangwakas ng Gawain

  1.  Paglalahat

  Ang pagtatanong ay isang paraan ng pag-alam sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Isang paraan ito ng pagtuklas sa mga katotohanan.

  2.  Paglalapat

  Anu-ano ang mga bagay na nais mong malaman tungkol sa iyong kamag-aral.

  Magtanungan kayo ng iyong katabi sa upuan.

  Narito ang mga tanong ng maaari niyong maging gabay:

  1.  ang pangalan ng katabi mo

  2.  saan siya nakatira

  3.  ilang taon na siya

  4.  pangalan ng kanyang mga magulang

  5.  ilan silang magkakapatid

IV.  Pagtataya

  Pumunta kayo sa isang internet shop at puntahan ninyo ang website na ito…. www.prongo.com/quizstation. at sagutin ninyo ang aking ginawang pagsusulit doon.

class key:  grade2xx

class key password: 57pupils

V.  Takdang-Aralin

  Sagutin ang sumusunod na mag katanungan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong mga magulang.

  1.  Saan matatagpuan ang bahay ni

        Emilio Aguinaldo?

  2.  Kailan ka ipinanganak?

  3.  Saan makikita ang Monumento ni

       Dr. Jose P. Rizal?

Pagtitipid

April 18, 2006

Lesson Plan in Character Education II 

I.  Layunin 

Natututong magtipid sa lahat ng oras.

II.  Paksang Aralin 

Pagiging Matipid

Batayang Aklat:  Uliran 2, pahina 153-156.

           III.  Kagamitan: 

Tsart ng kwento, tsart ng tula, larawan ng pagtitipid at di pagtitipid

IV.  Pamamaraan 

A. Panimulang Gawain 

1.     Gawaing Pangkalinisan

Pagbisita sa kuko ng mga bata.

2.      Balik-aral

Paano mo maipapakita ang iyong pagiging magalang?

3. Pagwawasto sa Takdang Aralin 

B.     Panlinang na Gawain 

1.      Pagganyak 

Marunong ba kayong magtipid?

Anu-ano ang mga bagay na dapat nating tipirin?

2.      Paglalahad 

Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng pagbasa sa
tula ng mga bata.


Tula:  Matipid Ka Ba?

3.      Pagtatalakayan 

Anu-ano ang dapat nating tipirin?

Bakit dapat natin itong tipirin?

Bakit mahalaga ang maging matipid?

Ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari sa mga taong hindi marunong magtipid?

4.      Pagsasanay 

Bigkasin muli ang tula at isa-isahin ang mga bagay na dapat tipirin ayon sa tula.

C.     Pangwakas na Gawain                                 

1.      Paglalahat 

Ang matalinong paggamit ng panahon, pera at bagay ay nakatutulong sa kabuhayan ng isang tao.

2.      Paglalapat 

Piliin sa mga larawan ang dapat tipirin.

                                              

         

                                                                       factory1.JPG               beach1.JPG 

                                                           

 

 

                                   

 

 

 

                                   

V.    Pagtataya 

Panuto:  Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagsasabi ng tamang paggamit ng panahon, pera o bagay. Isulat ang Mali kung ang pangungusap ay nagsasabi ng maling paggamitng panahon, pera at bagay.

_________1.  Ang wastong paggamit ng pera ay isang paraan ng pagtitipid.

_________2.  Ang pagtitipid ng panahon ay hindi kailangan ng tao dahil ito ay hindi nauubos.

_________3.  Ang pag-aaksaya ng tubig at kuryente ay isang paraan ng pagtitipid.

_________4.  Kung pupunta sa groserya ay bilhin lamang ang mga bagay nakailangan upang matipid ang ibang pera.

_________5.  Maging ang mga batang katulad ninyo ay dapat na magtipid ng panahon, pera at bagay.

VI.    Takdang Aralin 

Sauluhin ang tulang:  “Matipid Ka Ba?” at humanda sa isang bigkasan ng klase bukas. 

Pagkilala sa Diyos

April 17, 2006

Banghay Aralin Sa “Character Education” 

I.  Layunin:

A.    Naipapakita ang mga paraan ng pagkilala sa Diyos.

B.     Tinatanggap na ang pook-dalanginan at tahanan ng Diyos ay banal na lugar.

       Iginagalang ang iba-ibang pook-dalanginan.

II.  Paksang Aralin:

“Sa Pook Dalanginan”     

    Uliran 2,  pahina 97                  

 Kagamitan: tsart ng kwento, mga larawan ng pook sambahan ng bawat relihiyon.  

 III.   Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain

1.  Paghahawan ng Balakid

Linangin sa pamamagitan ng mga larawan at paliwanag ang sumusunod na salita.

                  Pook-dalanginan            sumamba                    

                 Simple                           pag-ingatan

                 Pook-sambahan               angkop

                Ministro                           ritwal

                Lumalahok                      panalangin

                Iwasan                           paglalaro

               Dinadakila                      banal

                Misa                            sekta

          2.     Gawaing Pangkalinisan

                       Pagbisita sa mga kuko ng mga bata.         

B.         Panlinang na Gawain

           1.     Pagganyak                 

                  Magpakita ng iba-ibang uri ng pook sambahan o  dalanginan tulad ng sambahan o dalanginan ng iba-ibang sekta.

a.  Simbahang Katoliko

b.  Simbahang Protestante

c.       Moske

d.      Kapilya ng Iglesia ni Kristo

e.       Kapilya ng Mormons

Itanong:

Anu-anong pook dalanginan ang inyong nakita sa mga larawan?

Saan sa mga nakikita ninyong pook sambahan kayo pumupunta?

Kailan kayo pumupunta sa inyong pook sambahan?

2.     Paglalahad

Ilahad ang sumusunod na talata tungkol sa mga pook sambahan.          

  Ang mga pook na ito ay pinupuntahan nating mga tao kapag nais nating magpasalamat sa mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon. Dito rin tayo nagpupunta kung may nais tayong hilingin sa Diyos. Iba-iba ang tawag ng mga tao rito. Simbahan ang  tawag dito ng mga Katoliko. Nagsisimba sila rito lalo na kung araw ng Linggo. Linggo ang araw ng kanilang pagsisimba.   

       Moske naman ang tawag dito ng mga Muslim. Sumasamba sila rito sa araw ng kanilang pagsamba. Masjid naman ang ibang tawag sa pook ng sambahang ito ng mga Muslim.

      May mga pook sambahan din ang iba pang pangkat ng mga tao. Ang mga taong nabibilang sa pangkat ng Iglesia ni Kristo ay may kapilya. Magaganda at malalaki ang karamihan sa kanilang mga kapilya.           

     Kapilya rin ang tawag sa mga pook sambahan ng mga Protestante. May iba-ibang uri ng kapilya ang mga Protestante. May malalaki at mayroon ding maliliit. Iba-iba rin ang araw ng kanilang pagsamba. May sumasamba kung araw ng Sabado, mayroon ding sumasamba kung araw ng Linggo at Martes.

3.  Pagtatalakayan

           Ilan sa inyo ang pumupunta o dumadalaw sa mga pook na ito?  (hawakan ang larawan ng isang pook sambahan)

Anong araw kayo sumasamba/nagsisimba?

Ano ang tawag sa namumuno sa inyong sambahan/simbahan.

Anu-ano ang ibat ibang uri ng pook dalanginan ang ating pinag-aralan?

Ano ang dapat nating gawin sa pook-sambahan?

Dapat ba nating igalang an gating pook-sambahan? Bakit?

4.     Pagsasanay

Ngayon ay sabay-sabay nating basahin ang
tula. Handa na ba kayo?

(Buksan ang aklat sa pahina 97 ng Batayang Aklat, Uliran 2).

Sagutin ang sumusunod na tanong:

             Tungkol saan ang tulang inyong binasa?         

   Ano ang ibig ipabatid ng tulang inyong binasa?

C.  Pangwakas ng Gawain

1.     Paglalahat

Anu-ano ang mga bagay na dapat gawin sa pook-sambahan?

Paano natin maipapakita ang paggalang sa mga pook-sambahan?

2.     Paglalapat

          Pumili ng mga piling mag-aaral na  magpapakita ng isang dula-dulaan kung  paano maipapakita ang paggalang sa pook-sambahan.    

                IV.  Pagtataya     

  Panuto:  Lagyan ng tsek ang blangko sa unahan ng bilang kung tama ang pangungusap. Lagyan ng ekis ang blangko sa unahan ng bilang kung
mali ang pangungusap.

1. Bawat sekta ay may sariling pook sambahan/simbahan.

2. Maaaring paglaruin ang mga bata sa loob ng pook-sambahan/simbahan.

3. Magbaon ng pagkain sa loob ng pook sambahan/simbahan upang hindi maguton.

4. Sumabay sa pagdarasal ng mga tao sa loob ng pook-sambahan/simbahan.

5. Igalang ang lahat ng pook-dalanginan sapagkat tahanan ito ng Diyos.

V.  Takdang –Aralin

                      Magdala ang mga awitin na inaawit sa pook-simbahan.Pag- aralan ang awitin at pagdating sa klase ay inyong aawitin kasama ng ilan ninyong kamag-aral na nakakaalam ng awitin.                       

Wastong Gamit ng Palikuran

April 7, 2006

I.  Layunin:

Napapanatiling malinis at maayos ang palikuran.

Nagagamit ng wasto ang palikuran.

II.  Paksang-Aralin:

Wastong Gamit ng Palikuran

Batayang Pagpapahalaga:  Kalusugan

Kaugnay na Pagpapahalaga:  Kalinisan

Sanggunian:  Uliran 2, pahina 7-8

Kagamitan: Larawan ng isang malinis at maayos na palikuran,

larawan ng isang batang naglilinis ng palikuran.

III.  Pamamaraan:

A.  Panlinang na Gawain

1. Gawaing Pangkalinisan

Pagbisita sa kuko ng mga bata.

2.  Pagbabalik-aral

Anu-ano ang mga bagay na ginagawa ninyo upang maging malinis ang inyong tahanan?

B.  Panlinang na Gawain

1.  Pagganyak

Tula:  "Ang Palikuran"

Tingnan ang Text: Uliran 2, pahina 7.

Itanong:

Tungkol saan ang tula?

2.  Paglalahad

a.  Pagpapakita ng larawan sa wastong paggamit ng palikuran.

b.  Ipabasa muli ang tula tungkol sa palikuran.

3.  Pagtatalakayan

Anu-anong paraan ang nararapat gawin upang mapanatiling malinis at maayos ang palikuran?

Paano ang wastong paggamit ng palikuran?

Bakit kailangang mapanatiling malinis at maayos ang palikuran?

Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng palikuran?

Ano ang maaaring mangyari kung marumi ang inyong palikuran?

Anong sakit ang maaaring makuha kung marumi ang inyong palikuran?

4.  Pagsasanay

Isulat sa bilang ang mga bagay na ginagawa ninyo upang mapanatiling malinis at maayos ang inyong palikuran.

1.  ____________________________

2.  ____________________________

3.  ____________________________

4.  ____________________________

5.  ____________________________

C.  Pangwakas na Gawain

1.  Paglalahat

Anu-ano ang dapat tandaan upang maging malinis at maayos ang palikuran?

2.  Paglalapat

Sagutin ang tanong:

Paano ang wastong paggamit ng palikuran?

IV.  Pagtataya

Isulat ang Tama kung ang gawain ay tumutukoy sa wastong paggamit ng palikuran at Mali kung hindi.

____1.  Buhusan ang inidoro pagkatapos gamitin.

____2.  Itapak ang mga paa sa ibabaw ng inidoro.

____3.  Gumamit ng tsinelas kung gagamit ng palikuran.

____4.  Hugasan ang kamay pagkatapos gumamit ng palikuran.

____5.  Hayaang marumi ang sahig ng palikuran.

V.  Takdang Aralin

Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng kalinisan at kaayusan ng isang tahanan. Kulayan ito.

Hello world!

April 7, 2006

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!